FANDOM


این جلسه در محل ساختمان U1 دانشگاه شهید باهنر کرمان برگذار شد. این جلسه به بحث در مورد اساس نامه و نام گروه گذشت. اکثریت هیئت موسس در این جلسه حضور داشتند. نام گروه، گروه کاربران لینوکس کرمان (KULUG) انتخاب شد. اساس نامه نیز توسط افراد به بحث و بررسی گذاشته شد.